> Home > VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lorencic s.r.o. platné od 01.01.2007

 

Článok 1.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru od spoločnosti Lorencic s.r.o., ktorá je v predmetnom zmluvnom vzťahu v postavení predávajúceho.

 

Článok 2. Kúpna cena.

 

2.1. Ak medzi zmluvnými stranami nie je písomne dohodnuté inak, je kúpna cena za tovar, ktorý je predmetom kúpy, stanovená vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku spoločnosti Lorencic s.r.o. v čase dodania tovaru kupujúcemu. Za miesto dodania tovaru sa považuje sídlo predávajúceho alebo jeho prevádzkarne, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu, obal. Obal nie je vratný a bude účtovaný osobitne.

2.2. V prípade zvýšenia cien tovaru zo strany dodávateľov spoločnosti Lorencic s.r.o., alebo zmeny právnych predpisov, následkom ktorých dôjde k zmene ceny pre spoločnosť Lorencic s.r.o. alebo zmene kurzu, ktoré skutočnosti ovplyvnia aktuálny cenník spoločnosti Lorencic s.r.o., je spoločnosť Lorencic s.r.o. oprávnená vykonať zmenu kúpnej ceny.

 

Článok 3. Dodacie lehoty a prechod nebezpečenstva škody na dodávanom tovare.

 

3.1. Predmet kúpy by mal byť zo strany spoločnosti Lorencic s.r.o. dodaný kupujúcemu do dvoch mesiacov odo dňa akceptácie objednávky. Predmetný termín na dodanie kupujúcim požadovaného tovaru je orientačný a spoločnosť Lorencic s.r.o. je oprávnená sa od tohto termínu odchýliť. Za vzniknuté škody vrátane ušlého zisku z dôvodu nedodržania vyššie uvedenej orientačnej dvojmesačnej lehoty na dodanie tovaru, spoločnosť Lorencic s.r.o. nezodpovedá. Miesto dodania si zmluvné strany dohodnú v objednávke tovaru. V prípade, ak si miesto dodania tovaru nedohodnú, platí, že zmluvné strany sa dohodli, že miesto dodania tovaru je sídlo predávajúceho alebo jeho prevádzkarne.

3.2. Spoločnosť Lorencic s.r.o. je oprávnená uskutočniť dodanie tovaru aj čiastkovými dodávkami tovaru, prípadne je oprávnená uskutočniť plnenie cestou subdodávateľov a kupujúci je povinný takéto plnenie prijať. Súčasne je kupujúci povinný zabezpečiť, aby v čase, dohodnutom na odovzdanie tovaru, bolo možné uskutočniť odovzdanie tovaru po technickej, tak aj personálnej stránke. V prípade, ak tovar nepreberá kupujúci osobne, je povinný zabezpečiť, aby sa osoba, ktorá má tovar prevziať, preukázala písomným plnomocenstvom. V prípade, ak si túto povinnosť kupujúci nesplní, je predávajúci oprávnený odmietnuť odovzdanie tovaru, pričom kupujúci znáša náklady predávajúceho tým vzniknuté, s povinnosťou zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 20% kúpnej ceny dodávaného tovaru. Odovzdaním tovaru tejto osobe sa považuje povinnosť predávajúceho dodať tovar za splnenú. V prípade, ak kupujúci dodávaný tovar neprevezme, má predávajúci právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny dodávaného tovaru spolu s právom predať tovar tretej osobe, odstúpiť od tej ktorej kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho zaplatenie rozdielu kúpnej ceny dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim a kúpnou cenou, za ktorý bol tovar predaný tretej osobe.

3.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom dodania tovaru v zmysle bodu 3.2. týchto VOP, alebo odovzdaním prvému dopravcovi, ktorého zabezpečil kupujúci alebo ním poverená osoba. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho už i v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar.

 

Článok 4. Zodpovednosť za vady, záruka a náhrada škody.

 

4.1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný ihneď prezrieť predávajúcim dodaný tovar, najneskoršie však do dvoch dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

4.2. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru, ktorý je ním dodaný kupujúcemu iba v rozsahu, v akom mu je poskytnutá záruka za akosť zo strany jeho dodávateľov. V prípade, ak bude poskytnutá záruka za akosť, tak rozsah a dĺžka záručnej doby bude uvedená v záručnom liste, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.3. Vykonávanie opráv počas záručnej doby je bezplatné iba za predpokladu, že je vykonávané v mieste sídla predávajúceho resp. jeho prevádzkarne. V prípade vykonania opráv mimo sídla predávajúceho resp. jeho prevádzkarne, je povinný kupujúci hradiť predávajúcemu náklady spojené s vycestovaním servisného technika .

4.4. V prípade poškodenia tovaru z dôvodu zlej inštalácie, neodbornej alebo nedbalej manipulácie s tovarom, neprimeraného zaťaženia alebo prirodzeného opotrebenia tovaru, nezodpovedá predávajúci za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť na ním dodanom tovare. V prípade poskytnutia záruky za akosť sa však táto nevzťahuje na všetky agregáty a diely, ktoré sa poškodzujú resp. opotrebúvajú následkom bežného používania, alebo ktoré musia byť pravidelne vymieňané. Tovar, prípadne jednotlivé diely, ktoré sú predmetom reklamácie, sa v prípade uznania

reklamácie stávajú opäť vlastníctvom predávajúceho. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu z titulu odovzdania reklamovaného tovaru, resp. jeho dielov, idú na účet kupujúceho.

4.5. V prípade poskytnutia záruky za akosť na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu sa nevzťahuje záruka v prípade, ak :

a/ sú zo strany kupujúceho alebo tretích osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho uskutočnené zákroky alebo zmeny na dodanom tovare,

b/ zo strany kupujúceho nie sú dodržané platobné podmienky, pričom predĺženie lehoty splatnosti kúpnej ceny nemení nič na strate nároku na záruku ,

c/ ak kupujúci nedodrží návod na používanie dodaného tovaru alebo nevykoná predpísané pravidelné kontroly a údržbu. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

 

Lorencic s.r.o. platné od 01.01.2007

 

Katalóg Lorencic

Listovať online alebo stiahnuť katalóg

Prejsť do katalógu

Kompetentné poradenstvo

Radi sme Vám k dispozícii

Prevádzky

Lorencic stroje v požičovni

Nájomné zariadenie v našom prenájme

Prístroje na požičanie

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen